U bent hier

Maatschappelijk Aanbesteden

In het Oosten van Nederland kennen ze het woord nog steeds: “Noaberschap”. Het is de gemeenschap zelf die (deels)  invulling geeft aan bijvoorbeeld de maatschappelijke zorg voor buren en de naaste omgeving.

De leefbaarheid is er bij gebaat als maatschappelijke opgaven dicht bij de burger worden opgelost. Lokaal en kleinschaligheid zijn daarbij sleutelwoorden. Maatschappelijke aanbesteden kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het traject is er op gericht de positie van sociaal ondernemers en de bewonerinitiatieven  te versterken, wat kan bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt/wijk op lokaalniveau. Eigenaarschap en lokale betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het ministerie van BZK zet zich daarvoor in.

Die term Maatschappelijke Aanbesteden (MA) wordt gebruikt wanneer de overheid de uitvoering van een taak wil verstrekken aan de samenleving in ruime zin (sociaal ondernemers, maatschappelijke instellingen, buurtbewoners of combinaties daarvan). Sociaal ondernemers pakken maatschappelijke opgaven, maar ook talloze burger- en buurtinitiatieven dragen op kleinschalig niveau bij. Burgers nemen het heft zelf in handen en vervangen (voor een deel) de oude verzorgingsstaat door een nieuwe samenleving, waarin individuen zelf veranderingen realiseren.

Deze ontwikkeling vraagt van de lokale overheid (gemeenten) een ander handelingsperspectief en houding. BZK heeft daarin een faciliterende rol. In voorgaande jaren heeft BZK een leergang "Maatschappelijk aanbesteden" met twaalf gemeenten gefaciliteerd, een slotmanifestatie georganiseerd en een informatieblad en een magazine uitgebracht  met daarin de belangrijkste lessen en bevindingen.

Ook in 2015 besteedt BZK, in samenwerking met RVO, 7Zebra’s en Platform31, aandacht aan het thema “Maatschappelijk aanbesteden”. Enkele resultaten zijn:

  • Een juridisch leaflet over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij maatschappelijk aanbesteden, te verschijnen naar verwachting  juli 2015, onder andere op www.doedemocratie.net en  www.maatschappelijkaanbesteden.nl
  • Een training voor gemeentelijke inkopers. Deze training start naar verwachting  najaar 2015, meer informatie : www.maatschappelijkaanbesteden.nl
  • Meer inzicht in maatschappelijke meerwaarde als (gunnings)criterium. Hierover verschijnt eind 2015 het handboek  "Hoe Waardeer Je Een Maatschappelijk Initiatief?" van de hand van Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke waarden).
  • Het opruimen van regels onder andere rondom  “Maatschappelijk aanbesteden” vanuit het experimentprogramma “Ruim  op die regels”.
  • Een aantal netwerkbijeenkomsten voor gemeenten en initiatiefnemers/ sociaal ondernemers. Hou hiervoor de kalender in de gaten op onze site, of via de e-flits.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties faciliteert meerdere experimentprogramma's voor de transitie naar meer doe-democratie. In deze film worden spanningsvelden en oplossingsrichtingen belicht op het thema "Maatschappelijk Aanbesteden".

Contactpersoon BZK: riemer.baumfalk@minbzk.nl">Riemer Baumfalk, Telefoon: 06-5259568.