Democratie in Actie

Datum 09-05-2018

Als onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie werken VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers aan de voorbereiding van een nieuw uitvoeringsprogramma: Democratie in Actie. Het is een project van, voor en door gemeenten dat de komende maanden inhoud moet krijgen. Democratie in Actie wil ondersteuning bieden aan individuele gemeenten met specifieke democratische vragen en uitdagingen én aan de gemeenten en gemeentelijke spelers die samen actief met specifieke thema’s aan de slag gaan. We nodigen raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en inwoners uit om samen invulling te geven aan Democratie in Actie. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie 2018, op 16 november in Amersfoort, wordt het startsein gegeven voor de eerste projecten van Democratie in Actie.

Analyse collegeakkoorden
Uitgangspunt van Democratie in Actie is lokaal maatwerk. Om met het project aan te sluiten bij de lokale opgaven maakt de VNG een analyse van de collegeakkoorden. Hierdoor krijgen we een beeld van de lokale democratische ambities, maar ook van inhoudelijke maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar gasloze wijken, veiligheid op straat, meer werkgelegenheid in de regio en meer sociale cohesie in de wijken. Deze analyse gebruiken we bij de verdere invulling van het project.

De koffer van de handelsreiziger
Democratie in Actie is nieuw, maar we gaan niet zonder bagage op pad. Naast de inhoudelijke voeding uit de analyse van de collegeprogramma’s nemen we ervaring en instrumenten mee uit eerdere programma’s – met name Democratic Challenge en Lokale Democratie in Beweging. Een kleine greep uit de inhoud van de koffer van onze handelsreizigers: thema’s als regiodemocratie, Omgevingswet, digitale democratie en de spagaat van de raad; instrumenten als de handreiking meervoudige democratie, diverse democratiespellen, Raad in Beraad en het Democratisch zakboekje.
Samen willen we de inhoud van onze koffer verder invulling geven, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de lokale behoeften.

Regionale ontwerpsessies
Ter voorbereiding op Democratie in Actie organiseren we samen met het BZK-team van het Actieprogramma Versterking Lokale Democratie en Bestuur zes regiobijeenkomsten door het hele land. In deze ‘ontwerpsessies’ willen we in gesprek over vragen als ‘Welke lokale opgaven vragen om een bestuurlijke/democratische verandering?’, ‘Hoe ga je die aanpakken samen met anderen?’ en ‘Welke ondersteuning van VNG, BZK, de beroeps- en belangenverenigingen, wetenschap en andere partners kan de gemeente daarbij gebruiken?’ Hoe gebruiken we de ervaringen van koplopers om veranderprocessen in een brede groep gemeenten aan te jagen?’
We hopen dat we met deze ontwerpsessies invulling kunnen geven aan een aantal DiA-projecten van, door en met gemeenten.
Klik hier voor meer informatie over de regionale ontwerpsessies en mogelijkheid tot aanmelden.

Dag van de Lokale Democratie 2018
Ook dit jaar organiseren we weer De Dag van de Lokale Democratie. Op 16 november zien we elkaar in Amersfoort. Op deze dag willen we het startsein geven voor de eerste DiA-projecten. Daarnaast biedt de Dag van de Lokale Democratie gelegenheid voor een brede doelgroep om inspiratie op te doen en ervaringen te delen. Meer informatie volgt binnenkort via deze website.

Wil je meedenken over de invulling van Democratie in Actie? Mail dan aan D-loket@vng.nl.