U bent hier

Ministerie van BZK

Deze website is een initiatief van het (versnellings)team Doe-democratie, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat is de Doe-democratie?

De politiek-maatschappelijke verhoudingen tussen de overheid, de markt en de gemeenschap zijn ingrijpend aan het veranderen. Dit heeft gevolgen voor het handelen van bestuurders en ambtenaren in het openbaar bestuur. Steeds vaker zijn burgers en sociale ondernemers namelijk zelf actief in het publieke domein. Bijvoorbeeld in de rollen van co-bestuurder en co-producent van publieke waarde. De overheid vindt dit een positieve ontwikkeling en wil graag bij deze initiatieven aansluiten, door initiatiefnemers meer positie te geven en het aansluitingsvermogen van overheden te vergroten.

Dit betekent meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers. En daarnaast een overheid diepartner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief. Het Ministerie van BZK probeert deze twee werelden met elkaar te verbinden en wil als één van de actoren in een netwerk, deze ontwikkeling versnellen en stimuleren.

Ministerie van BZK 

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

DGBK

DGBK is belast met de zorg voor het bestuurlijk en ambtelijk functioneren van de publieke sector in Nederland en voor de handhaving en uitvoering van het Statuut van het Koninkrijk. Daarom werkt DGBK - samen met haar partners in de publieke sector - aan een goed functionerende eigentijdse overheid voor, met en door burgers. DGBK heeft kerntaken ten dienste van een democratisch gelegitimeerd, op zijn maatschappelijke opgaven toegerust sterk openbaar bestuur. DGBK is een ambtelijke organisatie werkend in een dynamisch politiek-bestuurlijk krachtenveld met politieke wensen en prioriteiten en maatschappelijke opgaven.

B&I

Directie Burgerschap en Informatiebeleid heeft als doel het versterken van de relatie tussen de compacte overheid en de krachtige hedendaagse samenleving.  Dat doet zij op verschillende manieren en via verschillende afdelingen. In het kader van de doe-democratie, afdeling Interactie, zijn er drie belangrijke taken te onderscheiden: het bieden van kansen voor burgers, het wegnemen van barrières en het vergroten van het aansluitingsvermogen van de overheid.

Team  Doe-democratie

Het versnellingsteam Doe-democratie houdt zich bezig  met het verbinden, ondersteunen en faciliteren van allerlei initiatieven binnen de moderne samenleving. Het team verzamelt kennis en deelt dit, onder andere via deze website, met andere partijen. Ze sluit partnerschappen en coalities met andere partijen of tussen partijen onderling om zo ook daadwerkelijk zaken binnen de systeemwereld te kunnen veranderen.  Daarnaast vertelt ze verhalen, ondersteunt ze experimenten en is ze co-financierder.