U bent hier

Bewonersconferentie genereert kracht voor kwetsbare groepen

Over het gunnen en het opeisen in het publieke domein
Door: 
Daan Vosskuhler
16-12-2014
Geplaatst in: 

In Amersfoort werd midden 2013 het BewonersWeb opgericht, een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de zeventig vaak geïsoleerd werkende burgerinitiatieven -die op tal van terreinen werkzaam zijn-  te verbinden en te versterken. 
Onzekerheid en zelfs angst bij de minder zelfredzame burger voor de gevolgen van de transities in het sociaal domein inspireerde de kerngroep van vier bewoners - die het BewonersWeb coördineert-  een Bewonersconferentie te organiseren. Uitgangspunt daarbij was dat de conferentie kracht moest genereren en niet moest leiden tot een verlammende optelsom van individuele zorgen en problematiek. 

Exclusieve stem

Nu lijk je dak- en thuislozen, langdurige werklozen, mensen met een (psychische) beperking, bankslapers (de nieuwe werklozen), nieuwkomers, eenzame ouderen en duurzaam arbeidsongeschikten niet snel te kunnen motiveren om deel te nemen aan een conferentie. Het tegendeel bleek het geval. Daarvoor was het wel noodzakelijk om deze groepen te bezoeken in buurt- en wijkcentra, dagopvang voor dak- en thuislozen, en zorg en welzijninstellingen,  dan wel contact te maken met de vrijwilligers die met hen werken. Wat velen aansprak was dat de conferentie werd opgezet om hen een exclusieve stem te geven, mede omdat  professionals van instellingen, politici, ambtenaren en bestuurders niet welkom waren.

Creatieve organisatie

Het BewonersWeb is een burgerinitiatief dat onafhankelijk is en dus zonder subsidie wil werken. Dat prikkelt de creativiteit bij de organisatie van een bewonersconferentie. Dankzij de samenwerking met de HUA  (Hoge School Utrecht, vestiging Amersfoort) kon ’s avonds kosteloos gebruik worden gemaakt van een groot auditorium en tien lesruimten voor subgroepen. De kosten van de catering in de vorm van gratis koffie,thee, soep , broodjes en fruit werden via buurtbudgetten verkregen. 
Aan de eerste Bewonersconferentie  werd door 110 deelnemers deelgenomen. Dat overtrof de verwachtingen van de organisatoren. In de subgroepen bleek dat het geven van een stem aan burgers die zich vaak niet gezien en gehoord voelen, gekoppeld aan de vraag hoe zij concreet kunnen werken aan een eigen vangnet om marginalisering te voorkomen, een schot in de roos was.
In de planning had het BewonersWeb besloten geen nieuw aanbod te doen omtrent de vraag “Hoe nu verder”, maar dat aan de bezoekers te vragen. Op het eind van de conferentie gaven 90% van de 110 deelnemers aan een vervolgconferentie te willen deelnemen. De avond werd afgesloten met het vouwen van een papieren vliegtuigje met daarop een persoonlijke wens. In het auditorium van de HUA zeilden zo’n honderd boodschappen naar beneden.

Enkele voorbeelden zijn: 
"Oog voor en kansen geven aan de capaciteiten van mensen met een handicap,
verstandelijk/psychiatrisch. Waardeer ze, spreek dat uit!"               
"Een samenleving met een warm kloppend hart"                                                                           
   
"Ik wens warm buurtcontact. Buren, wees er voor elkaar"     

Het vervolg

Op basis van de rapportages uit de subgroepen werd vervolgens besloten een tweetal vervolgconferenties te houden rond de thema’s ‘ontmoeten en zorg’ en ‘arbeid en inkomen’. Daaraan namen zo’n veertig mensen deel, waaronder ook professionals als waarnemers.
Een van concrete resultaten was de start een pilot ‘Sociale Firma’ voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te waar met zo’n zestien deelnemers momenteel aan werken.
Het BewonersWeb wil de Bewonersconferentie graag buiten de grenzen van Amersfoort aanbieden als middel om kracht voor kwetsbare burgers te genereren.